EarthTime 6.2

EarthTime 6.2

DeskSoft – 0,5MB – Shareware – Windows
EarthTime displays the local time and date of any place in the world. It has a built-in database of more than 3000 cities worldwide but users can add any number of custom locations. Alarms can be set on the local time of any city in the world. Many options allow flexible customization.

Tổng quan

EarthTime là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi DeskSoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của EarthTime là 6.2, phát hành vào ngày 20/11/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

EarthTime đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,5MB.

Người sử dụng của EarthTime đánh giá xếp hạng 1 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho EarthTime!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có EarthTime cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
DeskSoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản